Scheidingsbemiddeling, is een proces waarbij een neutrale derde partij ,de familiale erkend bemiddelaar ,  betrokken wordt bij het oplossen van geschillen en het bereiken van overeenstemming tussen echtgenoten die besluiten uit elkaar te gaan. Het doel is om een echtscheiding zo soepel en respectvol mogelijk te laten verlopen, met minimale conflicten en juridische tussenkomst.

Een familiaal bemiddelaar, ook wel bekend als een echtscheidingsbemiddelaar of familiemediator, is een professionele mediator die gespecialiseerd is in het helpen van families die te maken hebben met conflicten of moeilijkheden, vooral rond scheidingen en familiegeschillen. Hun hoofddoel is om partijen te helpen bij het vinden van oplossingen voor hun geschillen en dit op een vreedzame en constructieve manier.

Wat doet de familiaal bemiddelaar ?

 1. Faciliteren van communicatie: Een belangrijke rol van een familiaal bemiddelaar is om een veilige en ondersteunende omgeving te bieden waarin familieleden openlijk kunnen communiceren over hun zorgen, behoeften en standpunten.
 2. Bemiddeling van geschillen: De bemiddelaar helpt bij het identificeren van de belangrijkste geschilpunten tussen de partijen en begeleidt hen bij het vinden van oplossingen die voor beide partijen aanvaardbaar zijn. Dit kan betrekking hebben op kwesties zoals ouderlijk gezag, omgangsregelingen, financiële afspraken en andere familiezaken.
 3. Informeren en adviseren: Een familiaal bemiddelaar kan informatie verstrekken over juridische aspecten en mogelijke opties voor conflictresolutie, en kan advies geven over hoe geschillen het best kunnen worden opgelost met het oog op de belangen van alle betrokkenen.
 4. Opstellen van overeenkomsten: Indien nodig kan de bemiddelaar helpen bij het opstellen van formele overeenkomsten, zoals ouderschapsovereenkomsten of echtscheidingsregelingen, die de afspraken tussen de partijen vastleggen en juridisch bindend kunnen zijn.
 5. Empowerment: De bemiddelaar kan familieleden helpen om zelfstandig beslissingen te nemen en controle te krijgen over hun eigen situatie. Dit kan bijdragen aan een gevoel van empowerment en zelfbeschikking bij de betrokkenen.

Een familiaal bemiddelaar neemt een neutrale en onpartijdige positie in, waarbij de focus ligt op het begeleiden van partijen naar een oplossing die voor alle betrokkenen acceptabel is. Hun doel is om conflicten te verminderen, de communicatie te verbeteren en de familierelaties te behouden of te versterken, zelfs in moeilijke omstandigheden zoals een scheiding of familiegeschillen.

Het verloop van een scheidingsbemiddeling.

Het verloop van scheidingsbemiddeling kan variëren afhankelijk van de specifieke omstandigheden en behoeften van de betrokken partijen, maar over het algemeen omvat het proces de volgende stappen:

 1. Kennismaking: De mediator ontmoet beide echtgenoten om het proces uit te leggen, vertrouwelijkheid te garanderen en de verwachtingen te bespreken. Beide partijen worden geïnformeerd over wat er bij een scheiding komt kijken, inclusief de verschillende rechten en plichten.
 2. Onderhandelingen: De mediator helpt bij het faciliteren van onderhandelingen tussen de echtgenoten, waarbij ze hun belangen en behoeften duidelijk maken en proberen gezamenlijk tot overeenstemming te komen.
 1. Informatieverzameling: De mediator helpt bij het verzamelen van alle relevante informatie. De bemiddelaar verstrekt gedetailleerde uitleg over de praktische, financiële, fiscale en administratieve consequenties van de scheiding, en besteedt extra aandacht aan de emotionele verwerking ervan.
 2. De kosten: Er wordt een overzicht opgesteld van de diverse kosten voor het kind/de kinderen, waaronder:
  • Verblijfsgebonden kosten (zoals eten, drinken, kleding en vaste uitgaven)
  • Niet-verblijfsgebonden kosten (zoals medische zorg, school en vrijetijdsactiviteiten)
  • Buitengewone, uitzonderlijke uitgaven (zoals studiekosten, autorijlessen, medische en specialistische behandelingen, en grote feesten)
 3. Onderhoudsgeldencalculator: De bemiddelaar maakt gebruik van een objectieve onderhoudsgeldencalculator om het onderhoudsgeld te berekenen. Dit vermindert onzekerheid voor beide partijen over de toekomstige kosten.
 4. Opstellen van overeenkomst: Als er overeenstemming wordt bereikt over alle kwesties, helpt de mediator bij het opstellen van een scheidingsregeling die alle afspraken formaliseert. Dit document omvat alle aspecten waarover de ouders het eens werden, zoals de verdeling van goederen, de regeling voor het verblijf en het gezag over de kinderen, onderhoudsbijdragen en andere kinderkosten, onroerend goed, erfrecht, rekeningen, verzekeringen, enzovoort
 5. Juridische afronding: Ten slotte stelt de bemiddelaar het dossier samen, inclusief enkele attesten en een verzoekschrift, dat vervolgens bij de griffie van de Familierechtbank wordt ingediend. Ongeveer 3 tot 6 maanden na aanvang van het proces bij de bemiddelaar, en 2-3 maanden na de indiening van het dossier bij de rechtbank (de tijd die de rechter nodig heeft om het echtscheidingsvonnis uit te spreken, de termijn voor hoger beroep en de registratie van het vonnis in de registers van de burgerlijke stand), wordt de scheiding ook daadwerkelijk van kracht.
 6. Tussenkomst advocaten: Zo u dit wenst kan deze overeenkomst beoordeeld worden door de advocaten van beide partijen en vervolgens ingediend bij de rechtbank om te worden goedgekeurd en bindend verklaard.

Het hele proces kan enkele weken tot enkele maanden duren, afhankelijk van de complexiteit van de zaak en de snelheid waarmee overeenstemming wordt bereikt.

Het voordeel van scheidingsbemiddeling.

Het voordeel van scheidingsbemiddeling is dat het echtgenoten in staat stelt om de controle te behouden over het scheidingstraject en samen tot overeenstemming te komen, in plaats van een strijd in de rechtbank aan te gaan. Enkele voordelen zijn:

 1. Behoud van controle: Echtgenoten behouden de controle over de uitkomst van hun scheiding, in plaats van deze over te laten aan een rechter.
 2. Minder conflict: Het proces van scheidingsbemiddeling bevordert een coöperatieve benadering, wat kan leiden tot minder conflicten en een meer respectvolle scheiding.
 3. Efficiëntie: Het kan sneller zijn dan een juridisch proces, omdat het niet afhankelijk is van de overbelaste rechtbanken en procedures.
 4. Geen partnerschap maar ouderschap : Het maximaliseert de slaagkansen naar een nieuwe relatie van de ex-partners na de scheiding.
 5. Kostenbesparing: Over het algemeen zijn de kosten van scheidingsbemiddeling lager dan die van een juridisch gevecht, omdat er minder tijd en middelen nodig zijn.
 6. Minder stress: Het proces van scheidingsbemiddeling kan minder emotioneel belastend zijn dan een gerechtelijke procedure, omdat het gericht is op samenwerking en het vinden van oplossingen.
 7. Maatwerkoplossingen: Echtgenoten kunnen op maat gemaakte oplossingen vinden die beter aansluiten bij hun specifieke situatie, evenwichtiger zijn dan standaard gerechtelijke uitspraken.
 8. Nakomen afspraken : Door op deze manier te scheiden vermindert de kans dat één van de partijen zich benadeeld voelt en de overeenkomst niet wordt nageleefd.

Al met al kan scheidingsbemiddeling een waardevol alternatief zijn voor traditionele gerechtelijke procedures, omdat het echtgenoten in staat stelt om op een constructieve en respectvolle manier uit elkaar te gaan. Zeker wanneer er kinderen zijn is dit van onschatbare waarde.

Wenst u een afspraak te maken voor scheidingsbemiddeling, neem dan contact op

via het nummer van Connectus 03/500.03.17 of stuur een mail aan info@connectus.be