De jeugdrechter kan een deskundige aanstellen wanneer er expertise op het gebied van psychologisch,  opvoedkundig of ander relevant terrein nodig is om een weloverwogen beslissing te nemen in het belang van het minderjarige kind.

De experten die aangesteld kunnen worden binnen CONNECTUS en erkend zijn:

 1. Bram Cole EXP88102
 2. Kim Huysmans EXP881337
 3. Niki Van Remoortel EXP2204930

Redenen voor de aanstelling van een deskundige

 1. Familieconflicten: Bij scheidingen, voogdijgeschillen, of andere familiegerelateerde zaken waar de belangen van minderjarigen in het geding zijn.
 1. Kindermishandeling/verwaarlozing/misbruik: Als er vermoedens zijn van grensoverschrijdend gedrag en er een diepgaand onderzoek nodig is om de situatie te beoordelen.
 2. Voogdijzaken: Wanneer er discussies zijn over wie de voogdij over een minderjarig kind moet hebben, kan een deskundige worden ingeschakeld om de leefsituatie van het kind te beoordelen.
 3. Beoordeling van de opvoedingssituatie: Bij geschillen over de opvoedingssituatie, inclusief bezoekregeling en ouderlijke verantwoordelijkheden en mogelijke plaatsing van de minderjarige.
 4. Psychologische evaluatie: In gevallen waarbij de emotionele of psychologische toestand van een minderjarige van belang is voor de juridische besluitvorming.
 5. Specifieke behoeften van het kind: Als een minderjarig kind specifieke behoeften heeft, zoals educatieve ondersteuning, medische zorg, of therapie, kan een deskundige worden ingeschakeld om deze behoeften te beoordelen en eventueel diagnostische onderzoeken uit te voeren.

 

Verloop van het deskundigenonderzoek

  1. De rechter vaardigt een vonnis uit met de aanstelling en opdracht van de deskundige.
  2. Binnen de 8 dagen informeren wij de rechtbank over de aanvaarding van de zaak en motiveren we eventuele weigeringen.
  3. De kinderen worden onderworpen aan een belevingsonderzoek door de kinderpsycholoog.
  4. Indien dit binnen onze opdracht valt, worden bij de ouders de pedagogische en opvoedkundige vaardigheden onderzocht en wordt een psychologisch profiel opgesteld.
  5. Het definitieve verslag wordt aan de jeugdrechter overgemaakt.
  6. De kostenstaat, inclusief de verplichte nomenclatuur, wordt ter goedkeuring aan de jeugdrechter verzonden.
  7. Na goedkeuring wordt de kostenstaat door ons aan taxatie overgemaakt.

 

Inhoud van het deskundigenonderzoek

 1. Onderzoek bij kinderen/jongeren:
  • Onderzoek ouder-kindrelatie, hechtingsstoornissen, opvoedingsregels, loyaliteitsproblemen ed.
  • Beoordelen onderwijstype, medicatie, plaatsing, intelligentie, gestelde diagnoses.
  • Onderzoek misbruik, impact van culturele verschillen, kindontvoering, alcohol- en drugsmisbruik, grensoverschrijdend gedrag ed.
 2. Onderzoek bij ouders, grootouders, pleegouders:
  • Gesprekken met betrokken opvoeders.
  • Onderzoek van de opvoedingscapaciteiten.
  • Persoonlijkheidsonderzoek
 3. Contacten met externen:
  • Informatie verzamelen bij relevante personen/diensten zoals huisartsen, CLB, scholen, diensten voor jongerenwelzijn.
 4. Besluit
  • Verstrekken van adviezen over verblijf/omgangsregeling, vakantieplanning, vrijetijdsbesteding, plaatsing, schoolrichting, niveaukeuze, therapie. Specifiëren indien verder onderzoek noodzakelijk is.

 

Praktische informatie

 • Het vonnis wordt opgestuurd aan CONNECTUS, Rosekapellestraat 19, 2150 Borsbeek of gemaild aan info@connectus.be
 • De coördinator van de deskundigenonderzoeken is Kim Huysmans, te bereiken via mail op info@connectus.be
 • Het secretariaat is te bereiken op nr. 03/500.03.17 van maandag tot donderdag van 9.00 tot 12.30 en van 13.30 tot 17.00u. Vrijdag van 9.00 tot 13.00u
 • Aangezien we multidisciplinair werken, dient naast de naam van de deskundige in het vonnis het volgende te worden vermeld: ” De deskundige mag zich laten bijstaan door wie zij/hij wenselijk acht.”