De familierechter kan een deskundige in familiezaken aanstellen in verschillende situaties waarin specialistische kennis nodig is om de belangen van de betrokken partijen, met name kinderen, adequaat te behartigen.

De experten die aangesteld kunnen worden binnen CONNECTUS zijn:

 1. Bram Cole EXP88102
 2. Kim Huysmans EXP881337
 3. Niki Van Remoortel EXP2204930

Redenen voor de aanstelling van een deskundige

 1. Complexiteit van de zaak: Wanneer de familierechter geconfronteerd wordt met een complexe familiezaak waarbij specifieke expertise nodig is, zoals bij ingewikkelde ouder-kindrelaties, psychologische of pedagogische vraagstukken.
 2. Opvoedingsgeschillen: In gevallen van geschillen over opvoeding, waarbij de rechter meer inzicht nodig heeft in de capaciteiten en omstandigheden van de ouders en de impact op de kinderen.
 3. Psychologische evaluaties: In situaties waarin psychologische evaluaties van ouders of kinderen nodig zijn om de rechter te helpen bij het nemen van beslissingen over ouderlijke verantwoordelijkheden en omgangsregelingen.
 4. Bijzondere omstandigheden: In gevallen van bijzondere omstandigheden, zoals vermoedens van kindermisbruik, huiselijk geweld of andere ernstige zorgen waarbij expertise van een deskundige noodzakelijk is.

De benoeming van een deskundige is bedoeld om de rechter van gedegen informatie te voorzien, zodat weloverwogen beslissingen genomen kunnen worden in het belang van de betrokkenen, vooral de kinderen.

 

Verloop van het deskundigenonderzoek

  1. De rechter vaardigt een vonnis uit met de aanstelling en opdracht van de deskundige.
  2. Binnen de 8 dagen informeren wij de rechtbank over de aanvaarding van de zaak. We motiveren eventuele weigeringen.
  3. De advocaat wordt verzocht alle relevante informatie vóór de eerste afspraak te verstrekken.
  4. Het eerste contact wordt bij voorkeur met beide partijen georganiseerd. We informeren partijen over het verloop van het onderzoek, de kosten en maken een verdere planning op.
  5. De kinderen worden gezien door de kinderpsycholoog voor een belevingsonderzoek.
  6. Bij de ouders worden de pedagogische en opvoedkundige vaardigheden onderzocht en indien dit tot de opdracht behoort, wordt er een psychologisch profiel opgesteld.
  7. Elk contact, vergadering en extern contact wordt gedocumenteerd voor toezicht.
  8. Onze opdracht omvat vaak verzoening en bemiddeling. Voor informatie verwijzen we  naar onze website www.scheidingsbegeleiding.be.
  9. Na de onderzoeken en gesprekken volgt met beide ouders samen het adviesgesprek. Ouders worden geïnformeerd en geadviseerd.
  10. Het voorlopig verslag wordt naar de rechter en raadslieden gestuurd. Schriftelijke opmerkingen worden binnen 3 weken na toezending verwacht.
  11. Het definitief verslag en de onkostenstaat worden binnen de week na voltooiing naar de rechtbank en raadslieden gestuurd.
  12. Beide partijen krijgen het verslag en de kostenstaat aangetekend toegestuurd.

 

Inhoud van het deskundigenonderzoek

 1. Onderzoek bij kinderen/jongeren:
  • Beeldvorming van de kind/ouderrelatie en beschrijving van leefsituatie (belevingsonderzoek).
  • Identificatie van hechtingsstoornissen, loyaliteitsproblemen, oudervervreemding, enz.
  • Peilen naar ervaringen met opvoedingsregels en normen van beide ouders.
 1. Onderzoek bij ouders, grootouders, pleegouders, of andere opvoeders:
  • Schetsen van het psychologisch profiel van ouders.
  • Persoonlijkheidsonderzoek indien nodig.
  • In kaart brengen van pedagogische en affectieve capaciteiten.
  • Uitoefening ouderlijk gezag
 2. Contacten met externen:
  • Inwinnen van relevante informatie binnen de context van het kind.
  • Ook hulpverleners rondom de ouders worden gecontacteerd om een breder beeld te krijgen van hun persoonlijkheid of pedagogische vaardigheden.
 3. Bemiddeling:
  • Focus leggen op het initiëren van contacten tussen kind en ouders en tussen ex-partners.
  • Verstandhouding en communicatie tussen ouders in kaart brengen en onderzoeken welke marge er is om te bemiddelen.
  • Onderzoeken welke rol ouders hebben in het contact tussen de andere ouder en het kind.
 4. Besluit
  • Afsluitend adviesgesprek met ouders waarin het belevingsonderzoek van hun kind(eren) wordt besproken.
  • Peiling naar bereidheid tot deelname aan bemiddelingstraject, indien van toepassing.
  • Adviezen op gebied van verblijf/omgangsregeling, therapie, schoolkeuzes, en eventueel verdere onderzoeken.

 

Praktische informatie

 • Het vonnis wordt opgestuurd aan CONNECTUS, Rosekapellestraat 19, 2150 Borsbeek of gemaild aan info@connectus.be
 • De coördinator van de deskundigenonderzoeken is Kim Huysmans, te bereiken via mail op info@connectus.be
 • Het secretariaat is te bereiken op nr. 03/500.03.17 van maandag tot donderdag van 9.00 tot 12.30u en van 13.30 tot 17.00u. Vrijdag van 9.00 tot 13.00u
 • Noodzakelijke vermeldingen in het vonnis:
  1. De deskundige mag zich laten bijstaan door wie zij/hij wenselijk acht.’
  2. ‘De deskundige heeft de toelating om voor de uitvoering van dit onderzoek   inlichtingen in te winnen bij relevant geachte derden over de toestand van de kinderen of het functioneren van de ouders’.