U heeft een conflict met uw ex-partner betreffende de kinderen en u slaagt er niet in dit onderling op te lossen. In dat geval kan het zinvol zijn beroep te doen op een onafhankelijke buitenstaander om de toestand te evalueren en adviezen te verstrekken.

Als ouder kunt via uw advocaat een verzoek richten aan de familierechtbank tot aanstelling van een deskundige. Het is belangrijk om met uw raadslid te overleggen. Uw advocaat zal uw standpunt aan de familierechter kenbaar maken en om de aanstelling van een deskundige verzoeken.

Ook de familierechter kan kiezen voor de aanstelling van een deskundige indien hij/zij dit nuttig acht. Dit wordt op de zitting beslist.

Indien wij worden aangesteld, verwachten we van u dat u open en eerlijk met ons meewerkt in het belang en het welzijn van het kind, ongeacht persoonlijke gevoeligheden.

Leest u onderstaande informatie rustig door. Op deze pagina vindt u uitgebreide informatie. Blijven er onduidelijkheden dan, nodigen wij u uit een mail te sturen aan info@connectus.be.

Wij hopen u met volgende informatie een beetje wegwijs te maken in wat een deskundigenonderzoek is, hoe het verloopt, wanneer het aangewezen is, wat u mag verwachten en wat het kost.

Wanneer is de Aanstelling van een deskundige aangewezen?

  1. Wanneer één van de ouders zich niet houdt aan de rechterlijke beslissingen met betrekking tot het verblijf of het recht op persoonlijk contact met de kinderen.
  2. Als de kinderen een verblijfsregeling weigeren.
  3. Als het contact met één van de ouders verbroken is (vroegere PAS of ouderverstoting).
  4. Wanneer een geschil rond gezamenlijk ouderlijk gezag opgelost moet worden.
  5. Bij problemen met betrekking tot schoolkeuze/hobby’s/vakanties/medische en psychologische ondersteuning e.d.
  6. In geval van verwaarlozing, misbruik, of geweld van een van de ouders.
  7. In alle meningsverschillen waarbij de kinderen betrokken partij zijn.

 

Dit zijn slechts voorbeelden. Misschien heeft u andere argumenten of verkeert u in specifieke omstandigheden waarbij de aanstelling van een deskundige aangewezen is.

De familierechter kan ofwel op eigen initiatief ofwel op vraag van uw advocaat of uzelf een deskundige aanstellen. Deze krijgt als opdracht een diepgaand onderzoek uit te voeren om inzicht te krijgen in de situatie van het/de kind(deren).

Het is belangrijk om u te realiseren dat de uitkomst van dit onderzoek invloed kan hebben op beslissingen van de familierechter met betrekking tot bijvoorbeeld voogdij, omgangsregeling schoolkeuze, hobby’s, vakantieregeling en andere familiezaken.

Tevens moet u zich realiseren dat het ‘tegensprekelijkheidsprincipe’  gerespecteerd wordt. D.w.z. dat beide partijen op gelijke wijze de kans krijgen hun zaak te bepleiten en dat alle informatie die de deskundigen ter beschikking krijgt gedeeld wordt met de tegenpartij.

Op die manier wordt neutraliteit en objectiviteit gewaarborgd.

 

Betrokkenen bij het onderzoek

 1. Bij het onderzoek kunnen buiten de kinderen en de ouders ook, grootouders, stiefouders, CLB, school en andere externen betrokken worden. U mag de deskundigen laten weten welke personen u wenst te betrekken bij dit onderzoek, het is aan de deskundige om te beslissen of deze personen een meerwaarde zijn voor het onderzoek en neutrale relevante informatie kunnen inbrengen.
 2. De deskundige is de supervisor van het onderzoek en leidt het multidisciplinair overleg. De deskundige schrijft de besluiten en adviezen. De onderzoeken zelf worden uitgevoerd door het team van onderzoekers dat uit verschillende disciplines bestaat.
 3. De onderzoeken gebeuren steeds multidisciplinair. Dit kunnen kinderpsychologen, psychologen, familiaal bemiddelaars, orthopedagogen, psychiaters e.d. zijn.
 4. Uiteraard zijn de kinderen steeds betrokken partij. Het onderzoek is aangepast aan hun leeftijd. Bij de kinderen wordt gepeild naar de familiebeleving in het huisgezin van beide ouders en hoe ze de opvoedingsstrategieën in beide huisgezinnen ervaren.
 5. De ouders worden individueel en indien mogelijk samen uitgenodigd voor gesprekken. Een persoonlijkheidsonderzoek wordt enkel uitgevoerd indien het vonnis dit vermeldt. Wel peilen we steeds naar de waarden en normen binnen de opvoeding.
 6. Externen kunnen, op vraag van u als ouder, bevraagd worden. Zo kan het nuttig zijn informatie in te winnen bij de leerkracht, de huisarts, behandelende psychologen e.a.

 

Verloop van het deskundigenonderzoek

 1. De rechter vaardigt een vonnis uit met de aanstelling en opdracht van de deskundige.
 2. Binnen de 8 dagen informeren wij de rechtbank over de aanvaarding van de zaak. We motiveren eventuele weigeringen.
 3. Advocaten van beide partijen worden verzocht alle relevante informatie vóór de eerste afspraak aan ons te verstrekken.
 4. De rechter zal u verzoeken een provisie te storten aan de rechtbank. Indien u nalaat dit te doen, kan het onderzoek niet van start gaan. De provisie is een voorschot dat u betaalt in afwachting van de definitieve rekening.
 5. Het onderzoek wordt onmiddellijk opgestart na betaling van de provisie. De rechter bepaalt de termijn waarbinnen het eindverslag moet klaar zijn. Wij houden ons steeds aan deze termijn, behoudens specifieke omstandigheden veroorzaakt door partijen.
 6. Eerste contact wordt bij voorkeur met beide partijen  georganiseerd. We informeren partijen over het verloop van het onderzoek, de kosten en maken een verdere planning op.
 7. De kinderen worden gezien door de kinderpsycholoog voor een belevingsonderzoek.
 8. Bij de ouders worden de pedagogische en opvoedkundige vaardigheden onderzocht en indien dit tot de opdracht behoort, wordt een psychologisch profiel opgesteld.
 9. Elk contact, vergadering en extern contact wordt vermeld in het eindverslag.
 10. Onze opdracht omvat vaak verzoening/contactherstel en bemiddeling. Voor informatie verwijzen we naar andere pagina’s op deze website.
 11. Na de onderzoeken en gesprekken volgt met beide ouders samen het adviesgesprek. Ouders worden geïnformeerd over de resultaten van het belevingsonderzoek van de kinderen. Tevens vernemen ze ons advies aan de rechtbank.
 12. Het voorlopig verslag wordt naar de ouders, de rechter en raadslieden gestuurd. Schriftelijke opmerkingen worden binnen 3 weken na toezending verwacht. U neemt hiervoor best contact op met uw advocaat zodat u samen het voorlopig verslag kan bespreken en becommentariëren.
 13. Het definitief verslag en de onkostenstaat worden binnen de week na voltooiing naar de rechtbank en raadslieden gestuurd. U als ouder krijgt dit verslag samen met de kostenstaat aangetekend toegestuurd.

 

 

Kostprijs van het onderzoek

Niet onbelangrijk voor u is de kostprijs. Wat mag u verwachten?

Een exact bedrag vastleggen bij aanvang is niet mogelijk. De totale kostprijs is afhankelijk van het aantal kinderen, contacten, of ook de ouders psychologisch moeten onderzocht moeten worden, of er een bemiddeling wordt gepland, of er een psychiatrisch onderzoek wordt verwacht enz.

Het is belangrijk om te weten dat deze onderzoeken geen recht geven op terugbetaling vanuit uw ziekenfonds. Het RIZIV weigert een terugbetaling te voorzien voor onderzoeken die vanuit de familie-en jeugdrechtbank worden bevolen.

 1. In het aanstellingsvonnis wordt vermeld hoeveel provisie u moet storten. Gewoonlijk is dit tussen de 1000/ 1500€ per partij. Dit bedrag moet voor aanvang van het onderzoek aan de rechtbank gestort worden, dus niet aan de deskundige. De rechtbank zal dit doorstorten aan de deskundige. Indien het een uitgebreid onderzoek betreft,  kan de rechtbank een verhoging van de provisie toestaan.
 2. In de loop van het onderzoek kan u via de onderstaande template berekenen wat u zal moeten bijbetalen. Van alle onderzoeken, vragenlijsten, contacten, bemiddelingen enz. staat de eenheidsprijs vermeld. U dient daar telkens ook de verslaggeving bij te rekenen. Van elk contact, ook telefonisch, met bv. school of CLB moet een verslag gemaakt worden.
 3. Soms is dit zeer beperkt omdat informatie kan verkregen worden binnen het ‘gedeeld beroepsgeheim’. Het is mogelijk dat uw huisarts bv. niet wenst dat er een schriftelijk verslag wordt opgesteld van het gesprek met de deskundigen maar hij/zij wel informatie wenst door te geven.
 4. De totale kostprijs van het onderzoek is op voorhand niet te bepalen, maar is afhankelijk van de in het vonnis bepaalde onderzoeksdaden maar ook van het aantal contacten, aantal kinderen en of bemiddeling noodzakelijk is of niet.
 5. De kostenstaat wordt samen met het eindverslag aangetekend aan u opgestuurd. Deze kan betwist worden indien partijen niet akkoord gaan met het bedrag. Daarvoor raadplegen ze hun advocaat. De rechter keurt de begroting goed in een beschikking. Het saldo dat nog moet betaald worden dient rechtstreeks aan de deskundige te worden gestort.
 6. Inhoud van de Kostenstaat
  • De uit te voeren onderzoeken zijn afhankelijk van de opdracht zoals geformuleerd in het vonnis.
  • Het uurloon bedraagt € 90.
  • Er worden administratieve kosten aangerekend met betrekking tot de opstart en het verloop van het deskundigenonderzoek. Detail hierover vindt u in het 1ste deel van de kostenstaat.
  • Binnen het onderzoek kunnen psychologische, psychiatrische en onderzoeken naar de opvoedingscapaciteiten worden uitgevoerd. Hiervoor worden vaste tarieven voorzien (zie voorbeeld)
  • Persoonlijkheids- en vragenlijsten rond waarden en normen m.b.t opvoeding worden afgenomen.
  • In de loop van het onderzoek zijn er contacten tussen onderzoekers. Op het eind wordt er een MDO (multidisciplinair overleg) georganiseerd waaraan alle onderzoekers in uw dossier deelnemen. Er wordt op dat ogenblik een gezamenlijk besluit en advies geformuleerd.
  • Van elk onderzoek/gesprek/contact wordt een verslag geschreven. Het uurloon bedraagt € 90.

Voorbeeld kostenstaat: