Een scheiding is vaak een ingrijpende gebeurtenis die niet alleen het leven van de volwassenen, maar ook dat van de kinderen die erbij betrokken zijn, beïnvloedt. Het herstellen van het contact tussen ouder en kind na een scheiding is van cruciaal belang voor het welzijn en de ontwikkeling van het kind.

Scheidingen brengen emotionele uitdagingen met zich mee, zowel voor ouders als kinderen. Het kan resulteren in afstand, misverstanden en soms zelfs breuken in de ouder-kindrelatie. Echter, het herstellen van het contact biedt de mogelijkheid om een gezonde band te behouden of opnieuw op te bouwen.

Professionele hulp, zoals bemiddeling of counseling, is waardevol bij het faciliteren van contactherstel. Een neutrale derde partij kan helpen bij het aanpakken van gecompliceerde situaties en ouders begeleiden in het belang van het kind.

Wanneer is contactherstel aangewezen?

Contactherstel tussen ouder en kind is doorgaans aangewezen in verschillende situaties, maar het is vooral belangrijk wanneer het welzijn van het kind betrokken is. Hier zijn enkele scenario’s waarin contactherstel aan te raden kan zijn:

 1. Na een Scheiding: Tijdens en na een scheiding kan contactherstel nodig zijn om de ouder-kindrelatie te behouden of te herstellen. Het minimaliseren van de emotionele impact op het kind en het bieden van stabiliteit zijn hierbij belangrijke overwegingen.
 2. Verstoorde Communicatie: Als er sprake is van verstoorde communicatie tussen ouder en kind, bijvoorbeeld als gevolg van conflicten, misverstanden of een gebrek aan openheid. Contactherstel kan helpen om een gezonde communicatielijn te herstellen.
 3. Veranderingen in Gezinsomstandigheden: In situaties waarin er significante veranderingen in gezinsomstandigheden zijn, zoals verhuizingen, nieuwe relaties, of andere levensgebeurtenissen, kan het nodig zijn om het contact tussen ouder en kind te herstellen of te versterken.
 4. Gebrek aan Ouderlijke Betrokkenheid: Wanneer een ouder gedurende een bepaalde periode afwezig is geweest of weinig betrokkenheid heeft getoond, kan contactherstel cruciaal zijn om de ouder-kindband te vernieuwen en te versterken.
 5. Bescherming van het Kind: In gevallen waarin het kind risico loopt op emotioneel, fysiek of psychologisch letsel, kan contactherstel worden ingezet als onderdeel van maatregelen om het welzijn van het kind te waarborgen.
 6. Gerechtelijke Beslissingen: Soms kan een gerechtelijke uitspraak de noodzaak tot contactherstel benadrukken, waarbij ouders verplicht worden om bepaalde stappen te ondernemen om het contact met hun kind te herstellen of te behouden.

Het is belangrijk op te merken dat contactherstel niet altijd mogelijk of in het belang van het kind is, vooral in gevallen van misbruik of ernstige verwaarlozing. In dergelijke situaties moet de veiligheid en het welzijn van het kind altijd de hoogste prioriteit hebben. Het inschakelen van professionele hulp, zoals bemiddeling of counseling, kan nuttig zijn bij het beoordelen van de situatie en het begeleiden van het contactherstelproces.

Voorwaarden tot succesvol contactherstel

 1. Een eerste stap in contactherstel is open communicatie. Ouders moeten bereid zijn om met elkaar te praten over de behoeften en gevoelens van het kind, zonder hun eigen conflicten op het voorplan te plaatsen. Dit helpt om een omgeving te creëren waarin het kind zich veilig voelt en vrijuit kan spreken.
 2. Het is essentieel om de gevoelens van het kind te erkennen en te begrijpen. Kinderen kunnen zich schuldig, verward of verdrietig voelen tijdens en na een scheiding. Het is belangrijk dat ouders deze emoties serieus nemen en proberen te begrijpen wat er in het hoofd en hart van het kind omgaat.
 3. Flexibiliteit en geduld is een andere sleutelfactor in het herstelproces. Ouders moeten bereid zijn om samen te werken en flexibele regelingen te treffen voor bezoekmomenten. Het kind moet de kans krijgen om een gezonde relatie met beide ouders te onderhouden, zonder zich schuldig te voelen over de keuze om tijd met de ene ouder door te brengen ten koste van de ander. Het kan tijd kosten voor het kind om zich aan te passen aan meer contact met de perifere ouder. Geduld en begrip zijn essentieel.
 4. Consistentie: Handhaaf consistentie in het contactschema. Een regelmatig schema kan helpen bij het opbouwen van vertrouwen en stabiliteit voor het kind.
 5. Focus op het Belang van het Kind: Houd altijd het belang van het kind voor ogen. Het doel is om een gezonde, ondersteunende relatie te herstellen zonder het kind in het midden van conflicten te plaatsen.
 6. Professionele hulp, zoals bemiddeling of counseling, is waardevol bij het faciliteren van contactherstel. Een neutrale derde partij kan helpen bij het aanpakken van gecompliceerde situaties en ouders begeleiden in het belang van het kind.

Kortom, door open communicatie, begrip, geduld, flexibiliteit en professionele hulp kan het kind opnieuw een gezonde relatie opbouwen en behouden met beide ouders, wat essentieel is voor zijn of haar emotioneel welzijn en ontwikkeling.

Het herenigingsproces in Connectus

Contactherstel tussen een perifere ouder (de ouder met wie het kind minder frequent contact heeft) en het kind is een delicaat proces dat zorgvuldige overwegingen en stappen vereist. In Connectus gaat men op een zeer zorgzame, geduldige en vooral professionele wijze om met dit herenigingsproces.

 1. Geleidelijke herintroductie
  • Als er langdurig weinig of geen contact is geweest tussen de perifere ouder en het kind, is een geleidelijke, stapagewijze herintroductie noodzakelijk. Dit kan beginnen met kortere bezoeken en die geleidelijk uitgebreid worden naarmate het kind meer vertrouwen opbouwt.
  • Contactherstel verloopt leeftijdsgebonden. Afhankelijk van de leeftijd van het kind wordt een ander schema voorgesteld.
  • Dit alles gebeurt met zeer veel respect voor de draagkracht van het kind.
 2. Ondersteuning van het kind
  • Het kind wordt ondersteund en voorbereid alvorens een hernieuwd contact plaatsvindt. De manier waarop dit contact zal verlopen, wordt met inspraak van het kind beslist.
 3. Neutrale omgeving
  • De ontmoetingen vinden plaats in een neutrale omgeving nl. Connectus. Dit kan de druk verminderen en het kind een gevoel van veiligheid geven.
 4. Ondersteuning door bemiddelaars of professionals
  • De bemiddelaar, therapeut of een andere professionele hulpverlener helpt het kind bij het leggen van de eerste contacten, vergemakkelijkt de gesprekken en biedt veiligheid waar nodig.
 5. Flexibele regelingen
  • De bemiddelaar streeft naar flexibiliteit in het vaststellen van bezoekregelingen in functie van de draagkracht van het kind.
 1. Positieve benadering
  • Tijdens deze sessies vermijden we het bespreken van conflicten of negatieve gevoelens in het bijzijn van het kind. We concentreer ons op het creëren van positieve ervaringen en herinneringen.
  • In de loop van het herenigingsproces zal de therapeut steeds streven naar het bevorderen van positieve interacties tussen de perifere ouder en het kind.
 2. Betrokkenheid bij activiteiten:
  • Na verloop van tijd wordt de perifere ouder betrokken bij de activiteiten en interesses van het kind. Dit kan helpen bij het opbouwen van gedeelde ervaringen en het versterken van de band.
  • Activiteiten die plezier en positieve herinneringen creëren worden besproken en concreet gerealiseerd buiten de therapieruimte van Connectus.
 1. Aanpassingen aan specifieke omstandigheden
  • Het is belangrijk te onthouden dat elke situatie uniek is, en de bovengenoemde stappen aangepast moeten worden aan de specifieke omstandigheden en behoeften van het kind en de ouders. In sommige gevallen kan professionele begeleiding, zoals gezinstherapie, nodig zijn om het contactherstel soepel te laten verlopen.

Gestructureerd Traject

Om het traject van contactherstel te starten, worden beide ouders uitgenodigd voor een intakegesprek. Afhankelijk van hun onderlinge verstandhouding kan dit gezamenlijk of in twee individuele gesprekken plaatsvinden. In dit gesprek krijgen beide ouders uitleg over de bedoeling en het verloop van het contactherstel en krijgen ze de kans vragen te stellen of bezorgdheden te uiten.

Het effectieve contactherstel verloopt volgens een gestructureerde aanpak:

 1. Aankomst van de Zorgouder
  De zorgouder, degene die het grootste deel van de zorg voor het kind op zich neemt, arriveert samen met het kind in Connectus. De zorgouder kan nog belangrijke informatie uitwisselen indien gewenst en het kind gaat mee met de therapeut.
 2. Vertrek van de Zorgouder
  De zorgouder vertrekt, waarna de bezoekouder enige tijd later arriveert, zodat beide ouders elkaar niet kruisen.
 3. Initiatie van het Contact
  De therapeut initieert het contact tussen het kind en de bezoekouder. De therapeut kan actief deelnemen aan het contactherstel of als neutrale waarnemer fungeren, waarbij het welzijn en de veiligheid van het kind centraal staan.
 4. Afsluiting van het Contact
  Na de afgesproken termijn wordt het contact beëindigd en vertrekt de bezoekouder. Indien gewenst, kan de bezoekouder met de therapeut samenzitten om het verloop van het contact te bespreken.
 5. Ventilatiemoment voor het Kind
  Het kind krijgt de mogelijkheid om kort te ventileren over het contact met de bezoekouder. Moeilijkheden, problemen of angsten worden beluisterd, en er wordt nagedacht over hoe deze beter aangepakt kunnen worden bij een volgend bezoek.
 6. Hereniging met de Zorgouder
  De zorgouder arriveert opnieuw en gaat met het kind naar huis.

Dit gestructureerde traject biedt een methodische benadering om contactherstel tussen de perifere ouder en het kind te bevorderen, waarbij de belangen en het welzijn van het kind centraal staan.

 

In conclusie is contactherstel tussen ouder en kind na een scheiding een complex maar essentieel proces. Door open communicatie, begrip, flexibiliteit en professionele hulp kan een kind een gezonde relatie onderhouden met beide ouders, wat bijdraagt aan zijn of haar emotioneel welzijn en ontwikkeling.

Wenst u een contactherstel ouder/kind op te starten dan kan u contact opnemen met Connectus

op het nummer 03/500.03.17 of mailen naar info@connectus.be