Waarheidsbevinding bij kinderen en jongeren in gevallen van vermoedelijk seksueel grensoverschrijdend gedrag is een delicaat en zorgvuldig proces

Het doel van dit waarheidsbevindingproces is het verkrijgen van een zo nauwkeurig mogelijk beeld van de situatie, terwijl de belangen en het welzijn van het kind centraal staan.

Het proces moet worden uitgevoerd met grote gevoeligheid, rekening houdend met de kwetsbaarheid en de leeftijd van de betrokken kinderen.

Deze onderzoeken worden met de grootse zorg multidisciplinair aangepakt. Het waarheidsteam bestaat uit kinder- en jongerenpsychologen, criminologen, seksuologen en volwassenenpsychologen.

De experten die aangesteld kunnen worden binnen CONNECTUS en erkend zijn:

 1. Bram Cole EXP88102
 2. Kim Huysmans EXP881337
 3. Niki Van Remoortel EXP2204930

Redenen voor de aanstelling van een deskundige

 1. Aangifte van seksueel misbruik: Wanneer er een formele aangifte gedaan is van seksueel misbruik bij minderjarigen, kan het parket besluiten een waarheidsonderzoek te bevelen om de aantijgingen te onderzoeken.
 2. Verdenking van strafbare feiten: Als er voldoende reden is om aan te nemen dat er strafbare feiten hebben plaatsgevonden, kan het parket een onderzoek initiëren om de waarheid vast te stellen.
 3. Signalen van kindermisbruik: Wanneer er signalen of meldingen zijn van mogelijk kindermisbruik, zelfs zonder specifieke aangifte, kan het parket besluiten een onderzoek in te stellen om de feiten te verifiëren.
 4. In het belang van het kind: Als het vermoeden van seksueel misbruik ernstig genoeg is en het in het belang van het kind wordt geacht om de waarheid te achterhalen, kan het parket een onderzoek bevelen.
 5. Betrokkenheid van hulpverlenende instanties: Wanneer instanties zoals jeugdzorg, hulpverleners of schoolpersoneel signalen van mogelijk seksueel misbruik melden, kan dit leiden tot een waarheidsonderzoek.
 6. Herhaalde beschuldigingen: In gevallen waarin er herhaalde beschuldigingen zijn of wanneer er sprake is van een patroon van mogelijk misbruik, kan het parket een onderzoek instellen om de consistentie en geloofwaardigheid van de beschuldigingen te beoordelen.

 

Verloop van het waarheidsonderzoek

  1. De pro justitia met vordering aanstelling deskundige wordt ons via de post toegestuurd  of per mail info@connectus.be
  2. Alle overtuigingsstukken zoals dossiers van de sociale dienst en processen-verbaal worden ons ter beschikking gesteld.
  3. Het audiovisueel verhoor wordt door ons op de griffie opgehaald en later teruggebracht.
  4. De analyse van het audiovisueel verhoor gebeurt  binnen Connectus steeds door meerdere onderzoekers onafhankelijk van mekaar. Hun bevindingen bepalen samen het waarheidsgehalte van de verklaringen van de minderjarige.
  5. De minderjarige wordt steeds uitgenodigd voor onderzoek dit volgens de deontologische voorschriften van de psychologencommissie. Indien er geen gevolg wordt gegeven aan deze uitnodiging wordt het verslag gemaakt op basis van de beoordeling van het audiovisueel verhoor.
  6. Het eindverslag wordt aan het parket overgemaakt binnen de in het aanstellingsvonnis bepaalde termijn.
  7. De kostenstaat dient te worden goedgekeurd, waarna dit door ons aan taxatie kan bezorgd worden via edeposit.

 

Inhoud van de waarheidsbevinding

Het videoverhoor

Professionele interviewtechnieken worden toegepast om de getuigenis van het kind op een gevoelige en niet-sturende manier te verkrijgen. Hierbij wordt rekening gehouden met de leeftijd en ontwikkelingsfase van het kind. Deze videoverhoren worden door 2 tot 3 medewerkers beoordeeld. Dit videoverhoor wordt ons ter beschikking gesteld door het parket.

 

Psychologische Evaluaties

Een psychologisch onderzoek van het kind wordt uitgevoerd om emotionele en gedragsmatige reacties te beoordelen die consistent kunnen zijn met seksueel misbruik. Een kinderpsycholoog kan psychologische evaluaties uitvoeren om emotionele en gedragsmatige indicatoren van trauma te beoordelen. Dit kan ook helpen bij het vaststellen van de geloofwaardigheid van de verklaringen. Indien er twijfel bestaat over de cognitieve vaardigheden van het slachtoffer, kan een intelligentieonderzoek afgenomen worden.

 

Relevante informatie

De informatie uit het dossier wordt ons ter beschikking gesteld.

 

Ouders

In sommige gevallen kan ook een ouder bij het onderzoek worden betrokken, met name om de context van de beschuldigingen te begrijpen en om eventueel relevante informatie te verstrekken.

 

Externen

Bijkomend kan er contact opgenomen worden met externen zoals huisarts, CLB, school, sociale dienst rechtbank ed.

 

Besluit

Het besluit bevat:

  • Een overzicht van de feitelijke bevindingen verkregen tijdens het onderzoek,
  • Een analyse van de verzamelde informatie en hoe deze zich verhoudt tot de gestelde vragen of problemen.
  • Duidelijke conclusies en een beoordeling van de geloofwaardigheid van getuigenissen.

 

Praktische informatie

 • Een vonnis wordt opgestuurd aan Connectus, Rosekapellestraat 19, 2150 Borsbeek of emaild aan info@connectus.be
 • De aangestelde deskundige kan zijn:
  • Bram Cole EXP881002
  • Kim Huysmans EXP8811337
  • Niki Van Remoortel EXP2204930
 • De coördinator van de deskundigenonderzoeken is Kim Huysmans, te bereiken via mail op info@connectus.be
 • Het secretariaat van CONNECTUS is te bereiken op nr 03/500.03.17 van maandag tot donderdag van 9.00 tot 12.30 en van 13.30 tot 17.00u. Vrijdag van 9.00 tot 13.00u